مجله کودک 304 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 304 صفحه 43

در چرخ دستی ، نیروی دست ، نیروی محرک باز روی چرخ ، نیروی مقاوم و چرخ به عنوان تکیه گاه عمل می کند

مجلات دوست کودکانمجله کودک 304صفحه 43