مجله کودک 307 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 307 صفحه 27

بین این گلهای زیبا صبح وشام می چرد آهوی وحشی رام رام راستی چوپان این آهو کجاست؟ باغبان این همه گل کو؟ کجاست؟ واقعا روح لطیفی داشتهچ آن که با احساس و نخ گل کاشته شاید او چندین هزاران پنجره باز کرده در دلش با هر گره تکه تکه خامه از دل کنده است او چطور از قالی اش دل کنده است او به تعریف از خودش لب وا نکرد پای قالی اسم هم امضاء نکرد سوسک آلپ ، حشره ای اسست که می تواند در بالای کوه آلپ واقع در اروپا زندگی کند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 307صفحه 27