مجله کودک 311 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 311 صفحه 26

کوهپایه اسدا . . . شعبانی همه ی آسمان ما آبی است همه ی بالهای ما ، آزاد همه ی روستای ما سبز است همه ی خانه های ما ، آباد آفتاب از همیشه زیباتر پرتو خویش را می افشاند خاک پر بار و آبها جاری است مرغ زیبای عشق می خواند 3- هنگامی که مرحله ثبوت یا فیکس شدن تمام شد . فیلم با آب شسته می شود تا مواد شیمیایی اضافی از روی آن پاک شود . در این حالت فیلم به حالت شیشه ای دیده می شود که سیاه و سفید بوده و به شکل منفی یا نگاتیو دیده می شود (مثلاً چهره که رنگ روشنی دارد ، تیره دیده می شود و موهای سیاه به رنگ روشن نشان داده می شود .)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 311صفحه 26