مجله کودک 321 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 321 صفحه 33

شاهِ خُل ها عباس قدیرمحسنی شاه خل ها نشست روی تخت و دستور داد تا همه خل های روی زمین جمع شوند . خل ها یکی یکی از راههای دور و نزدیک آمدند و به دستور شاه ، دور هم جمع شدند . خل ها وقتی همدیگر را دیدند ، خیلی خوشحال شدند و حسابی شادمانی کردند . وقتی شادمانی تمام شد . شاه خل ها دستور داد . خل ها بلندترین طناب روی زمین را ببافند . خل ها هم دست به کار شدند . شب و روز بافتند و بافتند و بافتند تا بلندترین طناب را آماده کردند . شاه خل ها به طناب نگاه کرد . آن را توی دستش گرفت و کشید و سرش را تکان داد و گفت آن را به شب ببندند و بکشند . خل ها طناب را به شب بستند و کشیدند . شب طولانی شد و طولانی شد و طولانی شد و روز نیامد . 4- پروانه زیردریایی 5- اتاق کنترل زیردریایی 6- محل استراحت خدمه زیردریایی ، برخی زیردریایی ها تا 150 نفر خدمه دارند . 7- محل نگهداری اژدهای زیردریایی 8- باله های کوچک زیردریایی معروف به هیدروپلان برای حرکت و تغییر جهت وسیله

مجلات دوست کودکانمجله کودک 321صفحه 33