مجله کودک 332 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 332 صفحه 19

به چه کسی دانشمند میگوییم؟ دانشمند کسی است که با دقت و کنجکاوی زیاد، پدیدههای مختلف اطراف خود را بررسی میکند و سعی میکند علّت، رابطه و فایدههای پدیدهها را بفهمد. هرگز نمیتوانیم بگوییم که کسی به طور ناگهانی و تصادفی، دانشمند شده است. همهی دانشمندان از گذشت تاکنون و حتی در آینده، انسانهایی دارای شوق زیاد و ارادهیی استوار بوده و هستند و خواهند بود. البته امروزه به کمک دانشگاهها، همه ساله هزاران کارشناس و متخصص در رشتههای علمی مختلف تربیت میشوند امّا اینها «دانشمند» نیستند. آنها کارمندان علمی هستند که در رشتهی خاصی تحصیل کردهاند. آنها ممکن است خود دستیار و همکار یک دانشمند باشند یا اینکه روزی خودشان دانشمند شوند. اولین راه دانشمند شدن، به دست آوردن دانش و آگاهی است. یعنی کسی که قصد دانشمند شدن دارد باید معلومات علوم پایه را به دست بیاورد و سپس به کسب معلومات تخصصی در دانشگاه بپردازد. امّا به جز این، مطالعه کتابها و مقالات مربوط به موضوع مورد علاقه هم یکی دیگر از کارهایی است که یک دانشمند باید آن را انجام دهد. دانشمند باید نوشتهها، اندیشهها و یافتههای همه کسانی که در رشته یا رشتههای نزدیک به موضوع مورد علاقهی او کار کردهاند را به خوبی بشناسد. دانشمند باید برای خود هدف و برنامه داشته باشد و به نظم عادت کند. یعنی ساعت خواب، بیداری، مطالعه، گردش، غذا خوردن، ورزش و کار او باید منظم باشد. در خواندن و نوشتن دقیق باشد، با سرسری خواندن و نوشتن کسی دانشمند نشده است. شلخته بودن و بیبندوباری نیز نباید در فکر یک دانشمند راه پیدا کند. زکریای رازی دانشمند بزرگ کشورمان میگوید: «آنانی که با من نشست و برخاست کردند، میدانند و دیدهاند چگونه از ایام جوانی تاکنون عمر خود را وقف دانش کردهام. تا آنجا که اگر کتابی را نخوانده یا دانشمندی را ندیده بودم، تا از آن کار فراغت پیدا نمیکردم، به کار دیگری نمیپرداختم، ولو اینکه زیان بزرگی به من میرسید. یکبار بیستهزار صفحه به خط ریز دربارهی فن مخصوصی نوشتم و پانزدهسال از عمر خود را شب و روز صرف کردم تا کتاب «جامع کبیر» (الحاوی) را تألیف نمودم.» نام جنگنده : فوگا کشور سازنده : فرانسه تیپ : دو نفره آموزشی و حملهای سبک موتور: ماربور حداکثر سرعت: 715 کیلومتر در ساعت تجهیزات : دو مسلسل 5/7 میلی متری توانایی حمل راکت

مجلات دوست کودکانمجله کودک 332صفحه 19