مجله کودک 419 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 16

شود. این تلسکوپ نسبت به تلسکوپ فضایی هابل در فاصله بسیار بسیار دورتری از زمین قرار خواهد گرفت و طبعا انجام چنینی برنامهای به مراتب پیچیدهتر از پروژههابل خواهد بود اما با این حال و با اینکه همه چیز این مأموریت سختتر به نظر میرسد هزینهای حدود یک میلیارد دلار برای انجامش برآورد شده است. خلاصه اینکه به کمک پیشرفتهای فناوری میتوان مأموریتهای فضایی را با هزینههایی کمتر انجام داد و اما در جواب سؤالتان باید بگویم که شاتلهای فضایی، برخلاف پرهزینهبودن هر مأموریتشان ، دارای ویژگیهایی مانند توانایی حمل محمولههایی با ابعد بسیار بزرگ هستند و از طرف دیگر طراحی ایستگاه فضایی بینالمللی هم به گونهای است که برای تکمیل خود به سرویسدهی شاتلها نیاز دارد. همین مسئله باعث میشود که شاتلهای فضایی تا تمام شدن ساخت این دستگاه همچنان به صورت عملیاتی باقی بمانند. نام اسب: لیتوانی ویژگی کلی: این اسب از مشهورترین اسبها در ضرق اروپا است. سه نوع اسب لیتوانی وجود دارد؛ اسبی برای کار سنگین ، دیگری برای سوارکاری آرام و اسب سوم جهت شرکت در مسابقات سوارکاری، اسب لیتوانی، حیوانی آرام است. رنگ: مشکی، قهوهای، بلوطی و گاهی خاکستری

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 16