مجله کودک 419 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 419 صفحه 28

غصهاش از دست باباست چون نرفته او سرکار او نشسته کنج خانه میزند هی پک به سیگار چشمهای گود و زردش مثل آدمهای خواب است رنگ لبهایش سیاه است حال او خیلی خراب است مادرم با چند لبخند میکند پنهان غمش را خسته است از بس که گفته غصه خود را به بابا می شود. اسب عرب مناسب برای سوارکاری و مسابقات سوارکاری است. رنگ: به رنگهای خاکستری هم گاهی دیده شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 419صفحه 28