مجله کودک 423 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند از من چه می خواهی ؟ هرگز دیده نشد که آزار حضرت امام ( س ) به انسان یا موجود جانداری برسد. یکی از فرزندان حضرت امام نقل می کند؛ امام بعدازظهرها که میخوابیدند اگر احیاناً مگسی در اتاق دیده می شد، هرگز آن را از بین نمی بردند،بلکه لای در را باز می کردند و مگس ها یکی یکی بیرون می بردند . این کار ایشان ، گاه دقایق زیادی را می گرفت . در واقع ، هرچه موجود جاندار یا انسانی ضعیف تر بود ، رقت قلب امام نسبت به او بیشتر می شد . امام به خصوص به طبقه ضعیف اجتماع عشق و علاقه عجیبی داشتند و با عنایت خاصی به آنان می نگریستند . روزی به سه نام : لاتیس پینوس محل اصلی رویش : مکزیک اندازه گل : 5 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 4