مجله کودک 423 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 25

جدول مربع 49 خانه ای افقی 1.سرحد و حد فاصل بین دو کشور 2. توان و رمق- بعضی از میوه ها دارند. 3. رطوبت. 5. مایه حیات. 6. خنک آن در تابستان می چسبد- سخن صریح و بی پرده. 7. وسیله ای در دست آقایان و خانم ها. عمودی 1.هر سه کیلوگرم را گویند- غذای بیمار. پاسخ جدول شماره گذشته: 2. واحد شمارش گوسفندان و چهارپایان- میوه و ثمر. جدول پنجاه خانه ای 3. میوه ای شبیه سیب. 4. راهنمایی کردن. 5. فلز سرخ رنگ. 6. بدن و جسم- همان « بلی» است. 7. به معنای « نیز» - محصول صابون! نام: زیل مانیا محل اصلی رویش: مکزیک اندازه گل: 2 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 25