مجله کودک 423 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 423 صفحه 35

عکسی افتاد که روی دیوار اتاق بود. توی قاب عکس خرگوشی ایستاده بود و با چشمهای درشتش اتاق را نگاه می کرد. خواب با خوشحالی گفت:« پیدا کردم!» آن وقت رفت و توی چشمهای خرگوش نشست . خرگوش خوابش گرفت ، چشمهایش را روی هم گذاشت و صدای خُر و پوفش بلند شد. اما هنوز درستی و حسابی نخوابیده بود که از توی قاب عکس پایین افتاد. خرگوش بیچاره از درد فریادی کشید و با ناراحتی به خواب گفت:« زود از چشمهای من بیرون بیا من نمی توانم بخوابم. باید همیشه بیدار باشم، وگرنه از آن بالا می افتم پایین. بعد از دیوار بالا رفت. دوباره در میان قاب ایستاد . انگار نه انگار که اتفاقی افتاده است... داستان کتاب از اینجا به بعد جالب تر هم می شود. کتاب را که به بهای 190 تومان چاپ و منتشر شده تهیه کنید و بخوانید. نام: دیس کالر محل اصلی رویش: آرژانتین اندازه گل: 3 سانتی متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 423صفحه 35