مجله کودک 427 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 427 صفحه 34

و گفت: «ای شهریار بزرگ باید بگویم که عبدو، دیروز به بهانهی کمک به من صد سکه از خزانه دزدید!» بعد وزیر دربار و وزیر تشریفات و آشپز مخصوص را شاهد گرفت. پادشاه که ناراحت شده بود گفت: «دزدی از طرف هر کس باشد مجازات دارد چه برسد به غلام باوفای من که از این موقعیتاش سوءاستفاده کرده است. دستگیرش کنید تا حکم مجازاتش را بدهم!» یکی از دوستان عبدو که همان لحظه پشت پردهای ایستاده بود با سرعت به عبدو خبر داد و گفت: «اگر جانت را دوست داری فرار کن که مرگت حتمی است!» و همهی ماجرا را برای او گفت. نمای پشت لاستیکهای رادیال (پهن) دانلوپ

مجلات دوست کودکانمجله کودک 427صفحه 34