مجله کودک 464 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند مردم شاه را بیرون کردند روز فرار شاه، تقریباً هنگام غروب بود که نوفل لوشاتو محل اقامت حضرت امام(س) در فرانسه، غرق گل و شادی شد. همه فریاد شعف سر میدادند. یکی از پیروزیهای بزرگ آن دوران به وقوع پیوسته بود. همه در حیاط منزل مسکونی حضرت امام شاد بودند و فریاد میزدند: «شاه فرار کرد.» روزنامههای خارجی فرار شاه را تیتر کرده بودند. خبرنگاران از امام پرسیدند: «نظر شما در مورد رفتن شاه چیست؟» بخش اصلی یک شاتل بهطور معمول تا مدار 300 کیلومتری یا کمی بیشتر از زمین قرار میگیرد. حداکثر کارکنان پروازی یک شاتل 8 نفر، مدت مأموریت به طور معمول 7 روز و حداکثر بار حمل شده توسط شاتل 25000 کیلوگرم است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 4