مجله کودک 464 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 10

شرّ، از نوع دوم امیر محمد لاجورد احتمالاً با تقسیمبندی دانشآموزان یک کلاس به دو دسته خوبها و بدها آشنا هستید. با درنظرگرفتن صفات گوناگون، تقسیمبندیهای مختلف و زیاد دیگری را هم میتوان برای آدمها قائل شد. مثلاً یکی از این تقسیمبندیها، تقسیم کردن مردم به دو دسته شرها و غیرشرهاست. اما از قرار آدمهای هرکدام از این دستهها، خود به زیرگروههای مختلف دیگری هم قابل تقسیماند. و باز از قرار، گروه شرها شامل شرهای بد و شرهای خوب و یا بهعبارتی شرهای اذیت کن و شرهای اذیت نکن است. دیدار این هفته با یکی از شرهای خوب است. گفتوگوی نشریه دوست کودکان با عمو مهربان، سید مجتبی ظریفیان فانی را میخوانید. قسمت اول قمرهای منظومهشمسی قمر یا ماه یک ماهواره طبیعی است که بر گرد سیارهای درحال چرخش است. بعضی قمرها، صخرههای سنگی بزرگی بیش نیستند. اما پارهای از آنها، خود سیارهای کوچک هستند که دارای نیروی جاذبه میباشند. درحال حاضر 65 ماه در منظومهشمسی ما شناسایی شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 10