مجله کودک 464 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 11

Õ عمو مهربان چند ساله است؟ متولد 15 اسفند 1359 هستم. میروم که بروم برای سیساله شدن. Õ چه شد وارد کار کودک شدید؟ غیر از کار برای کودکان کار دیگری هم دارید؟ از سال 80 به این طرف کارم فقط برای کودکان است. البته قبل از آن کارهای دیگری هم متناسب با رشتهای که تحصیل کرده بودم انجام میدادم. Õ در چه رشتهای تحصیل کردهاید؟ دامپزشکی. تکنسین دامپزشکی از دانشگاه دامپزشکی کرج هستم. Õ دامپزشکی؟ پس چه شد سر از کار برای کودکان درآوردید؟ سال 80 سال خاصی برای من بود. چهار موقعیت جلوی راهم بود. کار، به معنایی که از آن درآمدی داشته باشم، دانشگاه، که قبول شده بودم، فوتبال، که بهطور جدی آن را دنبال میکردم و نمایش، که از دوران کودکی به آن علاقه زیادی داشتم. اشاره کنم که من در دوران کودکی جزو بچههای شر بودم، البته شر از نوع خوب. فکر کنم شرها را میتوان به دو گونه مختلف تقسیمبندی کرد. به گفته معلمهایم من جزو شرهایی بودم که رفتارم آنها را ناراحت نمیکرد. Õ شر بیآزاری بودید؟ بله. شر خوب. شر من بهگونهای بود که حتی معلمها به کارهایی که میکردم میخندیدند و دوستم داشتند. بههرحال در طول زندگیام شر خوبی بودهام. این موضوع را به عنوان مقدمه گفتم که از روزی یاد کنم که در دانشگاه قبول شده بودم و باید برای ثبت نام میرفتم.در همان روز ثبت نام هم من یک سری از شوخیها و شیطنتها را انجام میدادم. مثل کاپیتانی برای تیم دانشجوها شده بودم. چند وقت بعد یکی از بچهها به من گفت میخواهی به جایی برویم و تست بازیگری بدهی؟ من هم که آرزویم این بود نمایش را یک بار تجربه کنم قبول کردم. Õ تا آن روز روی سن نرفته بودید؟ فقط در حد نمایش مدارس. در فوتبال معمول است که خیلیها میگویند فوتبال را از زمین خاکی شروع کردهاند. من هم خیلی کوچک بودم که کار نمایش را شروع کردم. Õ تقریباً همه بچهها به نمایش علاقهمند هستند اما گویا علاقه شما بیشتر و جدیتر بوده است. آن موقع که به این مسئله فکر نمیکردم اما الآن که فکرش را میکنم میبینم که علاقهام خیلی زیاد بوده است. یادم میآید دوروبریهایم میگفتند که این پسر عجب فیلمی است، میتواند بازیگر شود. Õنمایش را از دوران دبستان شروع کردید؟ حتی قبل از آن. یادم میآید هنوز مدرسه به استثنای سیارههای تیر (عطارد) و ونوس، بقیه سیارات منظومهشمسی دارای ماه هستند. این دو سیاره به خورشید بسیار نزدیکند. شناسایی قمرهای جدید توسط کاوشگر فضایی وویجر انجام گرفته است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 11