مجله کودک 464 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 13

دربیاورم. خانم رضایی خیلی تلاش کردند تا من بتوانم با صدای یک بچه صحبت کنم. دومین مسئله انرژی خیلی زیاد من بود، آرام و قرار نداشتم. خانم رضایی سعی داشتند کاری کنند که انرژیهای من بیخودی به هدر نرود و در مسیری که ایشان میخواست هدایت شود. خانم رضایی اتفاق بزرگی در زندگی من بود. در فضای خیلی خوبی همکاری ما شروع و به تدریج بیشتر شد. بعد از مدتی دستیاری کارگردانی ایشان را انجام میدادم، همچنین از آنجا که تا حدودی میتوانستم جملات را موزون کنار هم بچینم ایشان به من پیشنهاد دادند که شعر هم بگویم. از آن به بعد شعرهای نمایشهایی که اجرا میکردیم را هم خودم میگفتم. گروهی که شکل گرفته بود به مرور شکل کاملتری به خودش میگرفت و ما توانستیم کارهای زیادی برای کودکان عرضه کنیم. Õ و ازدواجتان، ازدواج آقای ظریفیان و خانم رضایی و یا بهعبارتی ازدواج عمو مهربان و خاله رویا در چه زمانی بود؟ 7/7/88 حدود یک سال پیش. Õعمو مهربان در زندگیاش در خارج از چارچوب تلویزیون چقدر مهربان است؟ باید از بقیه بپرسید اما حس میکنم طوری بار آمدهام که نمیتوانم مهربان نباشم. Õاگر از خانمتان سوال کنم که آیا عمو مهربان در خانه هم مهربان است یا نه، چه جوابی خواهد داد؟ احتمالاً خواهد گفت که از زیادی مهربانی از آن طرف بام افتادهام. ادامه دارد بزرگترین ماه در منظومهشمسی مربوط به مشتری است. ماه «گانیمه» بزرگترین قمر شناختهشده در منظومهشمسی ماست.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 13