مجله کودک 464 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 16

اعصابم حسابی بهم ریخته بود، نیمخیز شدم و سیگار را توی زیرسیگاری تکاندم و دوباره دراز کشیدم. نینی کمی جلوتر آمد و گفت: «بابایی اگه اون آقاهه اشتباهی میخ رو بزنه روی انگشتش حسابی دردش میآد و ناراحت میشه و مجبوره سیگار بکشه نه؟» به نینی چپ چپ نگاه کردم و گفتم: «نینی ول میکنی؟» نینی مدتی ساکت شد تا من آرام شوم، بعد آمد بالای سرم و گفت: «بابایی اون وقت بچهی اون آقاهه که چکش رو زده روی دستش یعنی روی انگشتش از دود سیگار ممکنه خفه بشه،نه؟» با این حرف نینی بلند شدم و بقیه سیگار را توی زیرسیگاری خاموش کردم و نینی را محکم بغل کردم. نینی همانطوری که توی بغلم بود، گفت: «بابایی اگه میخ ماه شل بشه، چی میشه؟ اگه ماه لقلق بزنه توی آسمون؟ اگه ماه بیفته....» بلند خندیدم و گفتم: «اون وقت ماه میخوره توی کلهی کچل من تا دیگه سیگار نکشم.» بعد دوتایی با هم بلند خندیدیم. «لاپتوس» نام یکی از قمرهای زحل است. نیمی از سطح این قمر سفید و نیمی دیگر سیاه است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 16