مجله کودک 464 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 17

جدول 80 خانهای افقی 1.پایین آمدن خورشید در آسمان- پروردگار. 2.با صندلی همراه است. 3.خاک کوزهگری- آواز و بانگ. 4.جنس مذکر- خاندان. 5.بار آن به سر منزل مقصود نمیرسد- جوی خون! 6.غذای بیمار- رها و آزاد. 7.عدد یازده- گل سرخ. 8.محصول کارد و آشپز- دانهی خوشبو. 9.موقت و فوری. 10.علامت مفعول بیواسطه- انسانهای یک جامعه. عمودی 1.انسانهای اولیه در آن زندگی میکردند- کامل شدن و تمام شدن. 2.آزمون- مقیاس واحد سطح برابر 100 مترمربع. 3.غوزهی پنبه- غریبه نیست. 4.روایتکننده. 5.بچهها با آن نقاشی میکشند. 6.واحد پول کشورمان- خیر نیست. 7.از چهارپایان است- در ماه رمضان میگیرند. 8.شیر، سلطان آن است- یکی از حروف فارسی. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول مربع 64 خانهای قمر «انسلادوس» که یکی دیگر از قمرهای زحل است سطحی براق و درخشان دارد، زیرا بهطور کامل از تودههای عظیم یخ پوشیده شده است. این ماه بیش از 500 کیلومتر قطر دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 17