مجله کودک 464 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 24

زمستان آن سال جواد محّقق یآید از آسمان برف چون پنبههای پریشان میآید و مینشیند مثل کبوتر در ایوان  دیشب هم این گونه بارید یکریز، از آسمان برف ما زیر کرسی لمیدیم در گرمی منقل و حرف  حرف از زمستان آن سال سالی که یک گرگ دیدیم! از ترس تا آن سوی ده در برف و سرما دویدیم!  سالی که آن گرگ وحشی با گلهای سگ درآویخت! سالی که از گوسفندان خونها به روی زمین ریخت!  سالی که حیدر ز سرما در کوهها یخ زد و مُرد و آن گرگ وحشی تنش را با خود به جایی دگر برد  ایستگاههای فضایی ایستگاههای فضایی برای انجام تحقیقات علمی در فضا قرار داده میشوند. اولین ایستگاه فضایی انسان، توسط روسها در فضا قرارداده شد و سالیوت-1 نام داشت. این ایستگاه در سال 1971 در فضا قرار داده شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 24