مجله کودک 464 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 464 صفحه 32

قُقنوس (مرغ آتش) موجودات تخیلی قُقنوس یا مرغ آتش پرندهای خیالی است که در بسیاری از افسانههای کشورهای مختلف جهان وجود دارد. این پرنده 500 سال عمر میکند و سپس پرنده جدید از میان شعلههای آتش متولد میشود. با طرحی ساده و منحنی شکل، طراحی اولیه مرغ آتش را نقاشی میکنیم. حالا نوبت به اضافه کردن طرح بالها، چهره و منقار و شعلههای آتش است. سیاهچالههای فضایی (جلدهای قبلی را بخوانید) قویترین جاذبه را در فضای بیانتها دارند. انیشتین از مهمترین دانشمندانی است که درباره نیروی جاذبه در فضا، تئوریهایی ارایه کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 464صفحه 32