مجله کودک 465 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 6

زمستان و گنجشکها سیداحمد میرزاده آسمان، ابری و برفریز است برف میبارد آرام و یکریز بر تن شاخهها نیست برگی رفته از یادها فصل پاییز  دیشب آغاز شد برف و اینک شهر، دیگر سفید است از برف خانهها برفی و کوچه برفیست شهر، یکسر سفید است از برف  مطمئنم که بیرون خانه سوز میآید؛ آن هم چه سوزی! برف خوبیست، پس میتوانم برف بازی کنم چند روزی  برف را میتوانیم امروز بر سر و روی هم هی بپاشیم زود روشن کن آن رادیو را شاید امروز تعطیل باشیم  توفانهای خورشیدی در مدت 21 ساعت از خورشید به زمین میرسند. آنها همراه خود میلیونها تن ذرات پرانرژی با خود حمل میکنند. زمین نیز توسط میدانهای مغناطیسی مخصوصی، کره خاکی ما را از آسیب ذرات زبانبار توفان خورشیدی حفظ میکند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 6