مجله کودک 465 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 7

آه! اما ببین آن طرفتر لرز گنجشک را روی دیوار ساکت است و دو بال قشنگش گشته در چنگ سرما گرفتار  لانهی کوچک و راحتش را باد بیرحم، ویرانه کرده. دیشب او را در آن سوزِ سرما باد، آواره از خانه کرده.  قارقار کلاغی که رد شد لرز گنجشک را بیشتر کرد. رادیو داشت اخبار میگفت او مرا از جهان باخبر کرد.  آسمان، ابری و برفریز است. در دل خویش غرق دعایم در اتاقی که گرم از بخاریست فکر سرما و گنجشکهایم... زبالههای آتش خورشید تا ارتفاع صدهزار کیلومتری از سطح خورشید طول دارند و از هیدروژن داغ انباشته شدهاند. به شعلههای سطح خورشید «کرونا» گفته میشود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 7