مجله کودک 465 صفحه 10
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 10

امیر محمد لاجورد عموی خیلی مهربان عمومهربان خارج از پنجره تلویزیون شاید دیگر عموی خیلی از ما نباشد اما همچنان آدم مهربانی است. این صفت در لحن صدایش کاملاً پیداست. هفته پیش قسمت اول دیدار با سیدمجتبی ظریفیان فانی را خواندید. این هفته ادامه گفتوگو با او را میخوانید. Õ بیشتر نمایشهایی که کار کردهاید برای کودکان بوده است؟ بله اما همچنین میتوانم بگویم بهطور همزمان برای خیلی از گروههای سنی. قضیه این است که ما یک نمایش را برای یک گروه سنی ترتیب میدهیم اما آنچه که به تجربه بارها دیدهایم این است که به هنگام نمایش شاهد حضور خردسالان، کودکان، نوجوانان و بعضاً جوانان و بزرگسالان هستیم. اصطلاحی که بین بچههای گروه خودمان رایج است این است که باید کشدار کار کنیم. کشدار به این معنا که کارمان را به گونهای انجام دهیم که برای گروههای سنی مختلف جذابیت داشته باشد. گاهی تق وتوق قسمتهایی از آن را زیاد میکنیم. بههم خوردن دو بازیگر روی صحنه نمایش باعث غشغش خندیدن خردسالان میشود. در قسمت دوم جزر و مد بر روی خاک کره زمین هم مؤثر است. اما از آنجایی که سطح زمین جامد است، اثر جزر ومد برآن تنها حدود پنج دهم متر است. سایر قمرهای منظومه شمسی هم اثر جزر ومدی بر سیارهای که

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 10