مجله کودک 465 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 13

راست و حسینی و با صداقت باشم. ادا درنیاورم و به آنها دروغ نگویم. مثلاً اگر خودم گاهی با دندان پسته میشکنم به آنها سفارش نکنم که چنین کاری را نکنند. Õ الآن کمرتان چطور است؟ اگر رمانتیک هم شود اشکالی ندارد. یکی دو ماهی سعی کردم با یک سری از درمانها سرپا بایستم. یک کمربند آهنی به من داده بودند که بتواند مرا صاف نگه دارد چون از کمر کج شده بودم و نمیتوانستم صاف راه بروم. اگر هر عطسهای میکردم کمرم بیشتر درد میگرفت. بههر حال با بستن آن کمربند توانستم مدتی برنامه اجرا کنم اما همانطور که گفتم فقط دستهایم را میتوانستم حرکت دهم. رسید به جایی که درد من خیلی زیاد شده بود و درعین حال پخش برنامه تمام شد و من مدتی تعطیلی داشتم. یعنی فرصتی مناسب برای معالجه. پیش دکترم که رفتم کلی مرا دعوا کرد. گفت همین فردا باید بیایی برای عمل جراحی. Õ عمومهربان در اتاق عمل و زیر تیغ جراحی. حس جالبی داشتم. نمیدانستم بخندم یا ناراحت باشم. خنده را انتخاب کردم. وقتی مرا میبردند به همه آنهایی که در اتاق عمل بودند سلام دادم. از همهشان احوالپرسی میکردم. با خنده به آنها میگفتم من آمدم. خلاصه همه آنها از رفتار من تعجب کرده بودند و میگفتند که چقدر باروحیه است. قبل از اینکه بیهوش شوم به آقای دکتر گفتم یادتان باشد که از شما قول گرفتهام طوری مرا عمل کنید که بتوانم دوباره فوتبال بازی کنم. Õ الآن چطورید؟ میتوانید فوتبال بازی کنید؟ فوتبال بازی میکنم مثل ماه. Õ بچهها زیاد به اسم عمومهربان صدایتان میزنند؟ خیلی زیاد. حتی مادرها و پدرهایشان هم همینطور و جالب است خیلی از آدمهایی که بسیار از من مسنتر هستند هم مرا به این اسم صدا میکنند. Õ خودتان هم عموی مهربان دارید؟ بله، عمو دارم شاه نداره! Õ شما از طریق تلویزیون بسیار با بچهها صحبت کردهاید حالا اگر میخواهید از طریق این نشریه هم صحبتی با آنها داشته باشید. خیلی خوشحالم از اینکه احساس میکنم چشمان کودکان اکنون به این جملات میافتد و مخاطبانم کودکانی هستند که فرهنگ خواندن دارند. کودکان را خیلی دوست دارم. به قول جمله آخر برنامه آشپزی یک دنیا خیلی کوچکتر از آن است که بگویم همه بچهها را به اندازه یک دنیا دوست دارم. امیدوارم اگر بچهها به برنامهای در تلویزیون نگاه میکنند و مرا در آن میبینند، لیاقت این اتفاق را داشته باشم. آخرین دیدار ستارهشناسان با ستارههای دنبالهدار هالی در سال 1986 میلادی (1365 هجری شمسی) انجام شد. آنها منتظر سال 2062 میلادی (1441 هجری شمسی) هستند تا دوباره هالی را در آسمان ببینند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 13