مجله کودک 465 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 14

قصههای نینی سوالی تقلید عباس قدیرمحسنی نینی داشت دور من میچرخید و به من نگاه میکرد. من داشتم روزنامه میخواندم. نمیدانم چرا احساس کردم نینی میخواهد یک سؤالی بکند و یک چیزی بپرسد. حسم درست بود. نگاهش که کردم، زود خندید و جلو آمد و گفت: «بابایی، زمین گِرده؟» من همانطوری که به روزنامه نگاه میکردم و سرم پایین بود، جواب دادم: «آره باباجون گِرده.» نینی دوباره دور من چرخید و گفت: «مثل گردو، فندق، توپ و...» خندیدم و گفتم: «آره.» مدار گردش ستاره دنبالهدار هالی بین تیر و ونوس قرار دارد. قبل از ادموند هالی، چینیها در 240 قبل از میلاد شرحی از این ستاره دنبالهدار ارائه کردهاند. هارولد پادشاه انگلستان نیز در سال 1066 میلادی این ستاره را دیده است در آن زمان به دلیل غلبه ویلیام بر هارولد، مردم فکر میکردند ستاره دنبالهدارهای نوری از جهنم و بر علیه هارولد است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 14