مجله کودک 465 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 15

بعد یواشکی نگاهش کردم. نینی مداد رنگی کوچکی را گذاشته بود پشت گوشش، مثل وقتهایی که من یک نخ سیگار پشت گوشم میگذارم و یک مداد رنگی را هم لای دو تا انگشتش گرفته بود و ادای سیگار کشیدن من و البته فکرکردنم را درمیآورد. خواستم دعوایش کنم و به او تذکر بدهم، اما صبر کردم تا یک موقعیت خوب به وجود بیاید. نینی چند قدم از من دور شد ومثل من پُکی به سیگار خیالیاش زد و کمی فکر کرد و گفت: «بابایی اگه زمین گِرده، پس چرا ما از روی زمین نمیافتیم پایین؟» خندیدم و به مداد سیگاریاش نگاه کردم و نینی دود سیگارش را فوت کرد توی هوا و گفت: «اگه بیفتیم، کلمون میشکنه، نه؟» جواب ندادم تا او دیگر سؤال نکند. ذهنم را بدجوری مشغول کرده بود. شبهستارهها شبهستارهها یا آستروییدها، صخرههای عظیمی هستند که در مداری مشخص بر گرد خورشید میچرخند. بیشتر شبهستارهها در کمربندی از این اجسام قرار دارند و مدار چرخش آنها بین مریخ و مشتری است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 15