مجله کودک 465 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 16

نینی داشت سیگار کشیدن من را کاملاً تقلید میکرد. نینی دوباره پرسید: «مارو چسبوندن به زمین که نمیافتیم؟» لبخندی زدم و نینی با خوشحالی ادامه داد: «زمین میچرخه بابایی؟» سرم را تکان دادم و نینی بلافاصله گفت: «پس چرا سرمون گیج نمیره؟ من که دور خودم میچرخم، سرم گیج میره.» به آرامی گفتم: «اون سرگیجه به خاطر سیگارهاییه که میکشی.» نینی یک لحظه حواسش جمع شد و مداد رنگیها را از دست و پشت گوشش گذاشت توی جعبه مداد رنگیهایش خجالت کشیده بود. کاملاً معلوم بود. میخواست یک جوری دوباره صحبت را شروع کند. چند لحظهای گذشت و نینی به آرامی گفت: «بابایی من کار بدی کردم. اشتباه شد، ببخشید.» نینی را بغل کردم و گفتم: «منم کار بدی کردم که...» حرفم را ادامه ندادم تا نینی دوباره بپرسد. «بابایی، زمین و خورشید هردو تا گِردند؟ هر دو تا میچرخن؟...» خندهام گرفت و گفتم: «آره. مثل گردو، فندق و توپ...» بعضی از شبهستارهها، نزدیک زمین نیز میآیند. به این اجرام فضایی نزدیک زمین «نئو» (NEO) گفته میشود. جنس بعضی از شبهستارهها از یخ است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 16