مجله کودک 465 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 20

جدول 96 خانهای افقی 1.دشت، بیابان و زمین بیآب و علف. 2.مروارید درشت. 3.نابودی و نیستی- نورانی و درخشان. 4.حرف ندا. 5.از سینهای شیرین سفرهی هفتسین. 6.سلطان جنگل!- جوی خون! 7.علامت مفعول بیواسطه- هر 12 ماه را گویند. 8.خرگوشها دوست دارند! 9.مادر عرب. 10. سهل و راحت، متضاد دشوار- از چشمها جاری میشود. 11. خاک کوزهگری. 12. ملت. شبهستارههایی به نام «تورژان» در منظومه شمسی وجود دارند که فقط بر گرد مشتری میچرخند. تورژان به

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 20