مجله کودک 465 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 21

عمودی 1.دارای فایده- برخاستن و بپا خاستن. 2.متضاد خیر. 3.بانگ و انعکاس صوت- بالاتر از آن رنگی نیست- چین پیشانی و ابرو که بیشتر در اثر ناراحتی است. 4. آزادهی دشت کربلا- دستور و فرمان- حوض حمام! 5. بمب کاشتنی!- نقره- نشان و اثری باقیمانده از هر چیز. 6. اشاره به نزدیک- بسیار پرحرف و زیادهگو- نام. 7. همنشین خار. 8. آهسته- ترشی هفتسین. پاسخ جدول شماره گذشته: جدول 80 خانهای نام مجموعه جنگهای تورژان در یونان باستان به این عنوان نامگذاری شده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 21