مجله کودک 465 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 35

جزئیات روی بدن و چهره مار افسانهای را به همراه طراحی کامل چهره انجام میدهیم. نمای پشت سر مار را به دلخواه نقاشی میکنیم و سپس با استفاده از تکنیک سایه- روشن، نقاشی خود را دارای شکل و حالت واقعیتری میکنیم. هردو کاوشکر وویجر موفق به مشاهده فعالیت آتشفشانی بر سطح قمر «لو» از قمرهای مشتری شدهاند. وویجر 2 توانسته است ده قمر ناشناخته بر گرد اورانوس شناسایی کند. این کاوشگر همچنین اطلاعات ارزشمندی از حلقه اطراف نپتون به زمین ارسال کرده است.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 35