مجله کودک 465 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 465 صفحه 43

فضا و کهکشانها اطلاعات باارزشی پیدا کردهاند. براساس نظر او سریعترین چیز در جهان «نور» است که با سرعت فوقالعادهای حرکت میکند. اوتئوری مهم «نسبیت» را ارائه داد. این تئوری سهم مهمی در دانش فیزیک و نجوم دارد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 465صفحه 43