مجله کودک 481 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 5

هنگام مطالعه یا نوشتن، چون این نور کافی نبود، یک لامپ دیگر را نیز روشن میکردند. بارها مشاهده میشد که ایشان هنگام رفتن به داخل خانه، از میان راه برمیگشتند، لامپ مهتابی را خاموش میکردند و دوباره به سوی خانه میرفتند. هرچند زمان ماندشان در داخل خانه، گاه بیش از چند دقیقه نمیشد و دوباره به همان اتاق برمیگشتند. صرفهجویی، حسابرسی و دقت حضرت امام در امور مالی، همچون دیگر ویژگیهای ایشان باید سرمشق همهی ما باشد. افسر نیروی هوایی دانمارک (سال 1940) حالت خاص شلوار، دکمههای تا زانو و چکمه از ویژگیهای لباس این نیروها بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 5