مجله کودک 481 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 7

میکنم با دوربینم من تماشا کوچهها را کاشکی اما ببینم توی آن روزی خدا را! میتوانم من ببینم گربهای را، آسمان را میشود با آن ببینم کفش صاحبخانهمان را. نیروی چریکی عمان- (سال 1973) نیروهای چریکی عمان که علیه پادشاه عمان نبرد میکردند، پوششی برگرفته از فرهنگ مردم عمان داشتند. نبردهای داخلی عمان در فاصله سالهای 1965 تا 1974 انجام شد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 7