مجله کودک 481 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 14

بسیاری از مناطق ایران، زمینهای کشاورزی به روش سنتی آبیاری میشوند. انجام چنین شیوههایی برای آبیاری باعث بههدر رفتن مقدار زیادی از آب میشود. آبی که در یک سطح روان میشود طبعاً مقدار زیادی از آن تبخیر خواهد شد. آبی که خیلی با ارزش است. آبی که اهمیتی غیرقابل انکار در محصولات کشاورزی دارد. آبی که با کمبود آن مواجهیم و باید از هر قطره آن به نحو خوبی استفاده کنیم. سطح آب در منابع زیرزمینی ما هر ساله در حال پایین رفتن است. در بسیاری از مناطق کشاورزان مجبورند هرچند سال یک بار کف چاه آبشان را کفشکنی کرده و برای دستیابی به آب به عمق بیشتری از زمین نفوذ کنند. Õ و به جای استفاده از شیوههای سنتی آبیاری؟ حالا که آب برای ما مادهای اینقدر ارزشمند است جا دارد از روشهایی استفاده کنیم که بیشترین بازدهی را با مصرف کمترین حد ممکن از این ماده به دنبال داشته باشد، شیوههایی از آبیاری که آبیاری تحت فشار نام دارند. احتمالاً هریک از خوانندگان این نشریه نام آبیاری قطرهای به گوششان خورده است، نوعی از آبیاری که از انواع سیستمهای آبیاری تحت فشار است. در این سیستمها آب کمترین هدر را خواهد داشت و مستقیماً مورد استفاده درختان و سایر محصولات کشاورزی قرار میگیرد. استفاده از چنین سیستمهایی به کشورمان و به آیندگان کمک بسیاری خواهد کرد و باعث حفظ شدن بیشتر منابع آبی زیرزمینیمان خواهد بود. Õ اگر آبیاری تحت فشار اینقدر خوب است چرا کشاورزان ما از آن استفاده نمیکنند؟ استفاده میشود. بله، البته اشاره کردم که هنوز شیوههای سنتی مورد استفاده بسیاری از کشاورزان ما هستند اما بههر حال سیستمهای آبیاری تحت فشار به عنوان یک شیوه مناسب آبیاری مد نظر است و با جدیت از سوی سازمان جهاد کشاورزی دنبال میشود تا آنجا که اعلام کردهاند نیمی از هزینه اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار را تقبل میکنند. این امکانات فراهم میشود تا بتوانیم به نحو مطلوبتری از منابع طبیعی خود استفاده کنیم. امکانات دیگری نیز برای کشاورزان فراهم است و آنها میتوانند برای پرداخت هزینههای راهاندازی سیستمهای آبیاری تحت فشار از وامهای بانکی استفاده کنند. ادامه دارد ناوی فنلاندی- (سال 1939) دریانوردان نیروهای دریایی فنلاند در جنگ دوم جهانی، لباس مخصوصی میپوشیدند که آنها را در برابر بادهای دریایی حفظ میکرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 14