مجله کودک 481 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 481 صفحه 16

عباس قدیرمحسنی توی شکم این گرگ چه خبر است؟ قسمت دوم مادربزرگ این بار خندید و گفت: «ما تشنمون شده. زود یک بطری آب یخ قورت بده، یک چراغ فانوس هم روی میز هست که با کبریت کنارش باید قورت بدی، چون اینجا واقعاً تاریک است. در ضمن ما هوس سبزی خوردن کردهایم، یادت نره قورت بدی.» آقای گرگ که خیلی خیلی عصبانی شده بود، داد کشید: «مگه آمدید مهمانی؟» بعد هم با مشت چند بار محکم زد به شکمش و حسابی دردش گرفت و همانطوری که به خودش میپیچید، همه سرباز فرانسوی داوطلب خدمت در اوکراین- (سال 1943) پس از اشغال فرانسه توسط آلمان در جنگ جهانی دوم، آلمانها نیروی نظامی ضدکمونیستی از بین فرانسویان داوطلب تشکیل دادند و آنها را به مناطقی مثل اوکراین میفرستادند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 481صفحه 16