مجله کودک 485 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 4

یک خاطره هزار پند حضرت امام(س) هیچگاه امروز را به فردا موکول نمیکردند. کارها، زندگی و همهی امور و مسایل ایشان منظم و مشخص بودند. در زندگی ایشان، هرچیز سر جای خود قرار داشت و هر کاری دور از شتابزدگی و عجله و تأخیر و تنها در زمان مقرر آن انجام میگرفت. با وجود زیادی کارها و چیزهای دیگر، هیچ نشانهای از شلوغی و تراکم و کارهای بهجا مانده مشاهده نمیشد. هیچ چیز گمشدنی نبود. لباس، کتاب، قلم، رادیو و سایر وسایل شخصی، هرکدام جای معینی داشتند. در این میان، اگر امانتی وجود داشت یا چیزی که بایستی به مسئول آن تحویل میشد، در اولین فرصت و بدون فوت وقت به صاحبش میرسید. گروهبان واحد کماندویی ارتش انگلستان- سال 1942

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 4