مجله کودک 485 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 5

بسیار اتفاق میافتاد که ایشان به یک کتاب فقهی یا غیر آن، نیاز داشتند و اطرافیان ایشان در دفتر آن را تهیه و تقدیم میکردند. صبح روز بعد، انگار که مهمترین و اولین کارشان این بود که کتاب را به آورنده بازگردانند. با آنکه به طور قطع، صاحب کتاب افتخار داشت که کتابش به آن حضرت تقدیم شود. همیشه محیط زندگی امام، اتاق کار و محل عبادت و خوابشان از نظافت و پاکیزگی میدرخشید و فضای پرطراوتش از بوی دلانگیز عطرهای بسیار خوشبو آکنده بود. به عبارت دیگر، با اینکه حضرت امام نمونه کامل سادهزیستی و قناعت و صرفهجویی در استفاده از امکانات زندگی بودند، در زمینه نظافت، پاکیزگی و استفاده از بهترین عطرها مقید بودند. این رفتار منطبق با آداب و سنن اسلامی است. افسر پرواز نیروی هوایی سلطنتی انگلستان- سال 1943

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 5