مجله کودک 485 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 15

چاپخانه حضور داشته باشند. از هر فرم چاپی توسط چاپخانه و از ناظر چاپ امضا گرفته میشود و این به معنی تایید کار از سوی ناظر چاپ است. همین تایید کردن به معنی قبول مسئولیت زیادی برای اوست. ناظر چاپ برای تایید کردن یک کار طبعاً باید با کاری مواجه باشد که مورد تاییدش است. Õ و خاطره؟ که فراوان است، فراوان. سالهای بسیار زیادی که در کنار دستگاههای چاپ گذراندهام، شبها و نیمهشبهایی که مجبور بودهام خانوادهام را ترک کنم و کنار ماشینهای چاپ صبح کنم، از گذشتههای خیلی دور که یک نوجوان بودم و حروف سربی را برای چاپ میچیدم تا به امروز که حدود نیم قرن از آن موقع میگذرد، خیلی از طول عمر من با مرکب و کاغذ همراه بوده است، مرکب و کاغذ را بیشتر از خانوادهام دیدهام، چه شبهایی که از طرفی حواسم باید جمع کارم بوده و از طرفی دیگر مثلاً پیش مریضی فرزندم بوده، در میهمانی بودن و زنگ خوردن تلفن همراهم که خودت را فوراً برسان کار آماده چاپ است، تدارک دیدن یک سفر چند روزه با خانواده و هنگام رفتن همزمان شدن با یک کار فوریتی چاپ و جا ماندن از سفر و... Õ خسته کارتان نباشید. نه نیستم. همین که همسرم به من تلفن میزند و خسته نباشید میگوید تمام خستگی از تنم بیرون میرود. همان کافیست. نیروهای واحد «گورخا» ارتش انگلستان- برونئو- سال 1966 انگلستان در سال 1966 در جزایر برونئو از این نیروها برای برقراری سلطه خود استفاده کرد.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 15