مجله کودک 485 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 485 صفحه 16

قسمت اول سهمِ غول براساس یکی از افسانههای حوزهی بالکان بازآفرینی: محمدعلی دهقانی (دانا) سالها پیش در یکی از روستاهای سرسبز و آباد سرزمین بالکان، مردی کشاورز با خانوادهاش زندگی میکرد. نام این مرد «یوسیفا» بود. یوسیفا، قطعهی کوچکی زمین کشاورزی داشت و از راهِ کشت و کار روی همان زمین کوچک، نان و لباس خود و خانوادهاش را بهدست میآورد. او مردی پارسا و درستکار بود و به درآمد کمی که از راه کشاورزی بهدست میآورد، قناعت میکرد. همیشه امید و توکل خود را به خدا میبست و به هرچه از سعی و کوشش خودش حاصل میکرد، راضی بود و خدا را شکر میکرد. اما یک سال اتفاق عجیبی برای یوسیفا افتاد: یکی از روزهای فصل بهار؛ یعنی فصل کشت و کار بود. یوسیفا به مزرعهی کوچکش رفته بود سرباز واحد SAS ارتش انگلستان- عمان- سال 1973

مجلات دوست کودکانمجله کودک 485صفحه 16