خمینی ای امام ...
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

زمان (شمسی) : 1370

خمینی ای امام ...

خمینی ای امام...

‏خمینی، ای امام و رهبر خلق‏

‏وجود ارجمندت بی بلا باد‏

‏ازین بیماری اندک که داری‏

‏ترا از فیض و لطف حق شفا باد‏

‏تو راح خلقی و روح خدایی‏

‏تنت در سایه حفظ خدا باد‏

‏تو در خط علی مرتضایی‏

‏نگهدارت علی مرتضا باد‏

‏تو در راه شهید کربلایی‏

‏هوادارت شهید کربلا باد‏

‏امامی و امین کبریایی‏

‏وجودت در امان کبریا باد‏

‏دعای ملتی باشد به جانت‏

‏که جانت در سلامت زین دعا باد‏

‏تو کوشی در رضای خلق و خالق‏

‏صلاح ملک حاصل زین رضا باد‏

‏تن و جان تو از هر درد و رنجی‏

‏رها باد و رها باد و رها باد‏

‏الا ذات شریفت تا بسی سال‏

‏به حفظ از آفت ارض و سما باد‏

‏به جام دشمنانت، دور و نزدیک‏

‏هماره شربت مرگ و فنا باد‏

‏به کام دوستانت، هر که، هر جای‏

‏شراب شادی و شوق و صفا باد‏

‏چو خلق و ملک ما را راهنمائی‏

‏خداوندت درین ره رهنما باد‏

‏تو ما را یادگار از منجیانی‏

‏ که ذات بی‌مثالت را بقا باد‏

‏نگهدار وجود فیض بارت‏

‏خدا باد و خدا باد و خدا باد‏

‏□مهدی اخوان ثالث‏

‏م.امید‏

‎ ‎