مجله کودک 501 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 4

یک خاطره، هزار پند چرا غیبت میکنید؟ در اوایل انقلاب اسلامی روزی شخصی به حضرت امام(س) گفت: «چرا این قضات دادگستری که در میان مردم قضاوت میکنند را بیرون نمیریزید؟ اینان که آدمهای فاسقیاند.» حضرت امام فرمودند: چرا غیبت میکنید؟ از کجا فهمیدید اینها فاسقاند؟ آن شخص گفت: «اینان ریش خود را با تیغ میتراشند.» امام پرسیدند: از کجا میدانید ریش تراشیدن را حرام میدانند، تا اینها فاسق شوند؟ گفت: «شما فرمودهاید که احتیاط واجب آن است که ریش را با تیغ نتراشیم.» قدیمیترین دزدان دریایی از حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح(ع) وجود دزدان دریایی در تاریخ ثبت شده است. یونانیان باستان که از مهمترین ایجادکنندگان فرهنگ و تمدن بشری هستند، از اولین دزدان دریایی نیز بودهاند! آنها تعدادی کشتی در اختیار داشتند که در فاصله بین جزایر دریای مدیترانه به راهزنی میپرداختند. اما در چند قرن گذشته، وایکینگها در شمال اروپا، از مهمترین دزدان دریایی به حساب میآمدند که ثروتمندان انگلیسی را در دریاها چپاول میکردند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 4