مجله کودک 501 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 18

اضافی روی کمربند درست کرده بود. آقای کله پوک وقتی این را فهمید محکم دست زد و گفت: «فهمیدم.» و به بغل دستی توضیح داد: «شما شکمتان آن قدر بزرگ است که مجبور شدهاید یک سوراخ اضافه روی کمربندتان درست کنید. درسته؟» بغل بغل دستی که حالا بغل دستی شده بود، اول عصبانی شد، بعد سرخ و بعد از آن هم با مشت محکم کوبید توی کلهی آقا کله پوک و ستارهها خیلی زود دور سر آقا کله پوک جمع شدند و شروع کردند به چرخیدن. البته ستارهها فقط ده تا بودند و آقا کله پوک با نگاه کردن به ستارهها فهمید، «نباید این قدر سوراخها را بشمارد و با آنها کار داشته باشد.» دزدان دریایی چین آبهای جنوبی چین با جزایر کوچک و بزرگ و کانالهای متعدد بین آنها، بهترین محل برای دزدان دریایی چینی بود. تنگه مالاکا محل اصلی به دام افتادن کشتیهای تجاری بود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 18