مجله کودک 501 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 501 صفحه 26

تشکر عباسعلی سپاهی یونسی باز هم غروب باز هم دوباره پشتبام باز هم دوباره قارقار باز هم سلام اتفاق شاعرانهای است سهم من از این غروبها خنجر کوچک: بودن این وسیله در زیر لباس دزد دریایی باعث میشد تا در یک فرصت مناسب او بتواند از آن استفاده کند.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 501صفحه 26