مجله کودک 505 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 505 صفحه 24

در و گفت: چه کار کردی؟ چرا بچهها را ترساندی؟ - تو هم خیلی زود فرار کن و برو وگرنه گیر این بچهها میافتی، ولت نمیکنند، بعد ممکن است از دهانت حرفی بیرون بیاید که بد بشود، قرار ما

مجلات دوست کودکانمجله کودک 505صفحه 24