مجله کودک 508 صفحه 15
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 15

پروانههای شبیه این پروانهها به ظاهر شبیه هم هستند، اما با کمی دقت متوجه میشوید که فقط 2 تای آنها کاملاً شبیهاند. قلم بردارید و آنها را پیدا کنید. پاسخ سرگرمی شماره قبل: 5 اختلاف کیک تولد معنی ندارد!... برو خواب پادشاه را بشنو و تعبیر آن را پیدا کن! خدا به تو کمک میکند! هیچ میدانی چه ثروت بزرگی منتظر ما نشسته؟ میخواهی به همین آسانی آن را از

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 15