مجله کودک 508 صفحه 19
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 19

نقطهها را وصل کن اگر میخواهی این تصویر را کامل ببینی، نقطهها را از شمارهی یک تا پایان شمارهی 33 به هم وصل کن. و یک راست به قصر پادشاه رفت و بعد از سلام و تعظیم مخصوص اعلام کرد که برای تعبیرِ خواب پادشاه آماده است. پادشاه از دیدن بافندهی خوابگزار خیلی خوشحال

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 19