مجله کودک 508 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 20

دنیای پر از ویروس رایانهها اگر یک نفر زنگ در خانه شما را به صدا درآورد و بخواهد وارد منزل شما شود و بعد به شما چیزی را به زور بفروشد، آیا شما به او اجازهی این کار را میدهید؟ حتماً پاسخ شما منفی است. در دنیای رایانهها نیز چنین حالتی حاکم است. از سال 1983 میلادی (1362) که شخصی به نام «فرد کوهن» اصطلاح ویروس رایانهای را بهوجود آورد تا کنون هزاران نوع مختلف ویروس رایانهای در دنیای مجازی وجود دارند که هریک تهدیدی برای رایانههای ما هستند. شد و به گرمی از او استقبال و پذیرایی کرد. این بار پادشاه در خواب دیده بود که از آسمان روباه و شغال میبارد و تمام مملکت از صدای زوزهی آزاردهندهی آنها پر شده

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 20