مجله کودک 508 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 21

به همین دلیل استفاده از ویروسکشها یا همان آنتیویروسها در رایانهها از موضوعهای بسیار مهم است. این نرمافزارها با مشاهده و بررسی فایلهایی که به ویروس رایانهای آلوده شدهاند، از ورود آنها به سیستم رایانهای ما جلوگیری میکنند. فایروال علاوه بر آنتیویروس که از نان شب برای رایانه ما واجبتر است! استفاده از نرمافزارهای دیواره آتشین یا فایروال هم بسیار ضروری است. فایروال با برنامهی نرمافزاری خود، دیوارهای آتشین دور تا دور رایانه شما میکشد تا از هر گونه جاسوسی یا هک شدن سیستمتان درامان باشید. فایروال یک دستگاه سختافزاری یا یک برنامه نرمافزاری و شاید ترکیبی از هردو هستند که جلوی دسترسی هکرها به داخل رایانه را میگیرند و نمیگذارد هیچ اطلاعاتی بدون اجازه ما از رایانهمان خارج شود. فایروال نمیتواند مستقیماً جلوی حمله ویروسها را بگیرد. بنابراین استفاده همزمان از فایروال و آنتیویروس در زیاد شدن امنیت دستگاه بسیار موثر و ضروری است. برای انتخاب یک آنتیویروس میتوانی به این نکات توجه کنید: Õ آنتیویروسی معروف و مطمئن انتخاب کنید Õ باید بتوانید آن را به راحتی به روزرسانی (updatd) کنید. Õ آنتیویروستان، دارای فایروال قدرتمندی باشد. در آینده باز هم برایتان از آنتیویروسها و نحوه حفاظت درباره ویروسها خواهیم نوشت. است. بافنده خوب به حرفهای پادشاه گوش داد و چون باز هم چیزی از معنا و تفسیر آن سردرنمیآورد، از پادشاه مهلت کوتاهی خواست تا تعبیر درست آن را پیدا

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 21