مجله کودک 508 صفحه 22
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 22

داریوش رمضانی موضوع هفت فروتنی فروتنی و تواضع یکی از صفات خوبی است که هر کدام از ما باید داشته باشیم. فروتنی در مقابل دیگران باعث می شود که هم ارزش ما پیش بقیه بیشتر شود و هم خودمان پیشرفت کنیم. البته فروتنی با چاپلوسی فرق دارد . خیلی ها هستند که فقط در حرف زدن ادای آدم های فروتن را در می آورند، ولی این فروتنی و تواضع در رفتارشان اصلا پیدا نیست! گاهی اوقات بسیار فروتن می شویم. معما چطور می توانیم بفهمیم که یک فرد فروتن است ؟ الف. آدم فروتن همیشه سرش پایین است. ب. آدم فروتن یک کلمه هم حرف نمی زند. ج.آدم فروتن از خودش تعریف نمی کند. د. هیچ کدام! جواب در اون صفحه کند. پادشاه هم با روی خوش این درخواست را قبول کرد. مرد بافنده با خوشحالی از قصر بیرون آمد و یک راست به لانهی مار سیاه رفت و او را صدا زد. مار

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 22