مجله کودک 508 صفحه 43
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 508 صفحه 43

ورود خواست و پیش پادشاه رفت و دست به سینه در مقابل او ایستاد. این بار پادشاه در خواب دیده بود که از آسمان گوسفند و میش و بَره میبارد!... (ادامه دارد)

مجلات دوست کودکانمجله کودک 508صفحه 43