مجله کودک 512 صفحه 21
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 512 صفحه 21

داخل خانه هم سماور با قل قل زیاد روشن است و غذا هم روی شعله زیاد در حال پختن... با شنیدن سر و صدای در ورودی آپارتمان درب را باز می کند و سرکی بیرون می کند... کرد و از آنجا دور شد. تازه آن وقت بود که اسب بیچاره فهمید چه کلاه بزرگی به سرش رفته است؛ چون نه تنها گوزن را از چمنزار بیرون نکرد، بلکه هم چمنزار و هم آزادی خودش را برای همیشه از دست داد!

مجلات دوست کودکانمجله کودک 512صفحه 21